Concordato Preventivo Abramo Customer Care S.p.A.


Kompanitë punojnë shumë për të ndërtuar marka të besueshme dhe të suksesshme; për krijimin e marrëdhënieve të qëndrueshme është e domosdoshme ndjekja e Klientit në të gjitha nevojat e tij, duke eksploruar të gjitha kanalet e mundshme të kontaktit. Abramo qëndron përkrah partnerëve të tij për të bërë çdo sfidë një mundësi.Abramo rreth botës


Më shumë se 100 vjet histori

milion kontakte

milion email të dërguara

Lokalitete

Burime

Gjuhë të folura

Çertifikimet

Sistemi i menaxhimit të cilësisë është projektuar për të përmbushur nevojat e klientëve tanë dhe në të njëjtën kohë të jetë brenda parametrave standart të çertifikatave të cilësisë.

Sistemet e menaxhimit të cilësisë
Shëndeti në punë dhe specifikimi i vlerësimit të sigurisë
Përgjegjshmëria sociale
Sistemi i menaxhimit të mjedisit
Menaxhimi i sigurisë së informacionit

Shëndeti dhe siguria në vendin e punës
Mbrojtja e të dhënave personale
Shërbimet e marrëdhënieve me konsumatorin
Çertifikimi i kujdestarisë
Sistemet e menaxhimit të cilësisë

TRIBUNALE DI ROMA – CONCORDATO PREVENTIVO N. 63/2020 ABRAMO CUSTOMER CARE – DOCUMENTAZIONE E COMUNICAZIONI A DISPOSIZIONE DEI CREDITORI

PUBBLICAZIONI DEI COMMISSARI A MEZZO GIORNALI


TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE FALLIMENTARE

C.P. N. 63/2020 “ABRAMO CUSTOMER CARE S.P.A.”

G.D.: MARIA LUISA DE ROSA

C.C.GG.: DOTT. MAURIZIO DE FILIPPO E AVV. ROBERTO MARDARELLA

***

Si avvisano tutti gli interessati che, nell’ambito della procedura di concordato
preventivo n. 63/2020, il Tribunale di Roma in composizione collegiale, vista
la relazione ex art. 173 L.F. depositata in data 22.07.2021 dai Commissari
Giudiziali
, a seguito dell’asta competitiva andata deserta in pari data, già
disposta con il decreto di apertura del 16-17.06.2021, con decreto dell’8-
09.09.2021 ha fissato l’udienza collegiale del 13.10.2021 ore 12:30
per la
comparizione del proponente, dei commissari giudiziali e del P.M.

 

I Commissari Giudiziali
Dott. Maurizio De Filippo
Avv. Roberto Mardarella