Concordato Preventivo Abramo Customer Care S.p.A.


Kompanitë punojnë shumë për të ndërtuar marka të besueshme dhe të suksesshme; për krijimin e marrëdhënieve të qëndrueshme është e domosdoshme ndjekja e Klientit në të gjitha nevojat e tij, duke eksploruar të gjitha kanalet e mundshme të kontaktit. Abramo qëndron përkrah partnerëve të tij për të bërë çdo sfidë një mundësi.

Selia e re në Romë

Abramo punëson- për selinë e re në Romë - Operatorë contact center inbound për t'u përfshirë në stafin e tij me kontratën e trajnimit.
Kërkohet:

diploma e shkollës së mesme;
mosha nga 18 deri në 28 vjeç;
të dijë të përdorë shumë mirë PC;
njohja e mjeteve të komunikimit chat / SMS;
gatishmëri për të punuar në turne- part-time - pushime dhe fundjavë.

Është përcaktuar një periudhë 4-javore fillestare e trajnimit, e cila do të pasohet vetëm nga një kontratë mësimi, në një kontekst shumë dinamik dhe profesional, me potencial të rritjes profesionale.
Vendodhja: Roma zona EUR

Nëse jeni të interesuar, dërgoni CV në adresën e mëposhtme: selezioni_roma@abramo.com


Abramo rreth botës

Puno me ne

Më shumë se 100 vjet histori

milion kontakte

milion email të dërguara

Lokalitete

Burime

Gjuhë të folura

Çertifikimet

Sistemi i menaxhimit të cilësisë është projektuar për të përmbushur nevojat e klientëve tanë dhe në të njëjtën kohë të jetë brenda parametrave standart të çertifikatave të cilësisë.

Sistemet e menaxhimit të cilësisë
Shëndeti në punë dhe specifikimi i vlerësimit të sigurisë
Përgjegjshmëria sociale
Sistemi i menaxhimit të mjedisit
Menaxhimi i sigurisë së informacionit
Programi për miratimin e Çertifikimit të Pyjeve
Shëndeti dhe siguria në vendin e punës
Mbrojtja e të dhënave personale
Shërbimet e marrëdhënieve me konsumatorin
Çertifikimi i kujdestarisë
Sistemet e menaxhimit të cilësisë

TRIBUNALE DI ROMA – CONCORDATO PREVENTIVO N. 63/2020 ABRAMO CUSTOMER CARE – DOCUMENTAZIONE E COMUNICAZIONI A DISPOSIZIONE DEI CREDITORI

PUBBLICAZIONI DEI COMMISSARI A MEZZO GIORNALI


TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE FALLIMENTARE

C.P. N. 63/2020 “ABRAMO CUSTOMER CARE S.P.A.”

G.D.: MARIA LUISA DE ROSA

C.C.GG.: DOTT. MAURIZIO DE FILIPPO E AVV. ROBERTO MARDARELLA

***

Si avvisano tutti gli interessati che, nell’ambito della procedura di concordato
preventivo n. 63/2020, il Tribunale di Roma in composizione collegiale, vista
la relazione ex art. 173 L.F. depositata in data 22.07.2021 dai Commissari
Giudiziali
, a seguito dell’asta competitiva andata deserta in pari data, già
disposta con il decreto di apertura del 16-17.06.2021, con decreto dell’8-
09.09.2021 ha fissato l’udienza collegiale del 13.10.2021 ore 12:30
per la
comparizione del proponente, dei commissari giudiziali e del P.M.

 

I Commissari Giudiziali
Dott. Maurizio De Filippo
Avv. Roberto Mardarella