Concordato Preventivo Abramo Customer Care S.p.A.


Kompanitë punojnë shumë për të ndërtuar marka të besueshme dhe të suksesshme; për krijimin e marrëdhënieve të qëndrueshme është e domosdoshme ndjekja e Klientit në të gjitha nevojat e tij, duke eksploruar të gjitha kanalet e mundshme të kontaktit. Abramo qëndron përkrah partnerëve të tij për të bërë çdo sfidë një mundësi.

Selia e re në Romë

Abramo punëson- për selinë e re në Romë - Operatorë contact center inbound për t'u përfshirë në stafin e tij me kontratën e trajnimit.
Kërkohet:

diploma e shkollës së mesme;
mosha nga 18 deri në 28 vjeç;
të dijë të përdorë shumë mirë PC;
njohja e mjeteve të komunikimit chat / SMS;
gatishmëri për të punuar në turne- part-time - pushime dhe fundjavë.

Është përcaktuar një periudhë 4-javore fillestare e trajnimit, e cila do të pasohet vetëm nga një kontratë mësimi, në një kontekst shumë dinamik dhe profesional, me potencial të rritjes profesionale.
Vendodhja: Roma zona EUR

Nëse jeni të interesuar, dërgoni CV në adresën e mëposhtme: selezioni_roma@abramo.com


Abramo rreth botës

Puno me ne

Më shumë se 100 vjet histori

milion kontakte

milion email të dërguara

Lokalitete

Burime

Gjuhë të folura

Çertifikimet

Sistemi i menaxhimit të cilësisë është projektuar për të përmbushur nevojat e klientëve tanë dhe në të njëjtën kohë të jetë brenda parametrave standart të çertifikatave të cilësisë.

Sistemet e menaxhimit të cilësisë
Shëndeti në punë dhe specifikimi i vlerësimit të sigurisë
Përgjegjshmëria sociale
Sistemi i menaxhimit të mjedisit
Menaxhimi i sigurisë së informacionit
Programi për miratimin e Çertifikimit të Pyjeve
Shëndeti dhe siguria në vendin e punës
Mbrojtja e të dhënave personale
Shërbimet e marrëdhënieve me konsumatorin
Çertifikimi i kujdestarisë
Sistemet e menaxhimit të cilësisë

TRIBUNALE DI ROMA – CONCORDATO PREVENTIVO N. 63/2020 ABRAMO CUSTOMER CARE – DOCUMENTAZIONE E COMUNICAZIONI A DISPOSIZIONE DEI CREDITORI

PUBBLICAZIONI DEI COMMISSARI A MEZZO GIORNALI


TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE FALLIMENTARE

C.P. N. 63/2020 “ABRAMO CUSTOMER CARE S.P.A.”

G.D.: MARIA LUISA DE ROSA

C.C.GG.: DOTT. MAURIZIO DE FILIPPO E AVV. ROBERTO MARDARELLA

***

Invito a partecipare alla procedura di gara per la vendita del Complesso Aziendale di Abramo Customer Care S.p.A. in concordato preventivo

I Sottoscritti Dott. Maurizio De Filippo e Avv. Roberto Mardarella, Commissari Giudiziali di Abramo Customer Care S.p.A. in concordato preventivo (per brevità “ACC” o la “Società”), società di diritto italiano (C.F. 02455770798) con sede legale in Roma, Via delle Convertite, 5.

premesso che

  • la Abramo Customer Care S.p.A. esercita l’attività di servizi di customer care tramite i canali di front office, back office, assistenza commerciale e tecnica, gestione e reclami;
  • con decreto del 16-17 giugno 2021 la ACC è stata ammessa dal Tribunale Ordinario di Roma alla procedura di concordato preventivo, ai sensi dell’art. 160 e ss. l.f., (il “Decreto”) ed i Sottoscritti Dott. Maurizio De Filippo e Avv. Roberto Mardarella sono stati nominati Commissari Giudiziali;
  • il “regolamento di procedimento competitivo” (il “Regolamento”) è stato emesso dal Tribunale di Roma per la sua pubblicazione con decreto del 16-17.06.2021 ai sensi dell’art. 163 bis l.f.;
  • la vendita del complesso aziendale della società concordataria, ai sensi dell’art. 163 bis l.f., in conformità al succitato “Regolamento”, è finalizzata alla presentazione di offerte concorrenti, rispetto alla proposta irrevocabile di acquisto formulata dalla Heritage Venture Ltd – Investment Company, come meglio descritta nell’offerta medesima e nei relativi allegati, consultabili sui siti astalegale.net e www.portalevenditepubbliche.giustizia.it;
  • i partecipanti potranno accedere ai dati, atti e documenti messi a disposizione della Procedura dalla “ACC” tramite la Data Room per procedere alla Due Diligence, con le modalità meglio indicate nel “Regolamento”, consultabile sui siti astalegale.net e www.portalevenditepubbliche.giustizia.it;
  • i Commissari Giudiziali non assumono la responsabilità né forniscono alcuna garanzia circa la completezza, l’accuratezza e la veridicità delle informazioni e della documentazione fornita che è onere dei partecipanti verificare e valutare a loro esclusivo rischio, cura, spese e responsabilità.

Prezzo base dell’offerta: € 1.700.000,00

Apporto di Finanza esterna: € 2.000.000,00

L’integrale disciplina della procedura di vendita è contenuta nel c.d. “REGOLAMENTO DEL PROCEDIMENTO COMPETITIVO" (consultabile nei siti internet www.astalegale.net e www.portalevenditepubbliche.giustizia.it), che costituisce parte integrante ed essenziale del presente annuncio di vendita e gli interessati all’acquisto dovranno espressamente dichiarare, all’interno dell’offerta, di aver avuto conoscenza del suo contenuto, a pena di inammissibilità.

Gli interessati all’acquisto dovranno, a pena di inammissibilità, presentare offerta, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 21.07.2021, la quale dovrà essere consegnata, mediante busta chiusa e sigillata, anonima recante all’esterno il solo riferimento della procedura (Proc. 63/2020 Tribunale di Roma), presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Roma sita nei locali in Roma di Via delle Milizie 3/E.

Le buste verranno aperte il giorno 22.07.2021, alle ore 12:00, avanti il Giudice Delegato della procedura presso il suddetto ufficio del Tribunale di Roma. In caso di presentazione di più offerte valide, avrà luogo una successiva gara tra gli offerenti con rilancio minimo nella misura di € 50.000,00.