Sistemi i menaxhimit të cilësisë

Rrugëtimi i cilësisë në Grupin Abramo fillon në vitin 1996, vit i certifikimit të Abramo Grafiche, çertifikata e parë në Itali për shërbimet e integruara prestampa, stampa dhe ndërtim. Në vazhdimësi, janë marr çertifikatat e sistemeve ISO të pagueshme për kompanitë e tjera në grup.
Sot, sistemi i menaxhimit ISO konsiderohet me rëndësi të madhe për të siguruar përgjigje të përshtatshme për konsumatorin në drejtim të:

  • menaxhimit të nevojave specifike të konsumatorëve;
  • menaxhimit të specifikimeve të projektimit;
  • kontrollet e prodhimit në cilësinë e produkteve dhe shërbimeve;
  • gjurmueshmërinë e prodhimit;
  • menaxhimit të komunikimit dhe ankesave;
business-people

Skema e Çertifikimit dhe konformitetit:

KompaniaIso 9001Iso 14001Conformità D.lgs 81/08Conformità 196SA 8000OHSAS 18001FSCPEFCUNI EN 18295-1:2017/UNI EN 18295-2:2018UNI EN ISO 45001:2018
Abramo Printim& Logjistika S.p.A. Po Po Po Po Po Jo Po Po Jo Po
Abramo Customer Care S.p.A. Po Po Po Po Po Po Jo Po Po Jo

Vendimi për të zbatuar një sistem të menaxhimit të përgjegjësisë shoqërore në përputhje me standardin SA 8000: çertifikatë 2001 datë 10 shtator 2008, u supozua nga menaxheri i lartë i Abramo Printing and Logistic S.p.A.(President, CEO) duke ditur se zbatimi i një sistemi të tillë do të ishte i dobishëm për:

  • Punëtorët, pasi ajo përbën një garanci për njohjen dhe mbrojtjen e të drejtave të tyre;
  • Konsumatorët dhe klientët, pasi në kohën e blerjes mund të zgjedhin për të blerë produktet e një ose disa kompanive të tjera me rëndësi më të madhe duke ditur sjelljen sociale;
  • Vetë kompania, e cila mund të fitojë një avantazh konkurrues të bazuar në imazhin që rezulton nga garancitë e ofruara në lidhje me natyrën etike të ciklit të saj të prodhimit;

Përmirësimi i kushteve të punës çon në veprime pozitive, duke përfshirë përmirësimin e klimës së biznesit dhe reduktimin e aksidenteve, duke çuar në përmirësimin e imazhit të kompanisë, rritje e besimit ndërmjet investitorëve dhe konsumatorëve dhe në mënyrë indirekte duke përmirësuar “cilësinë e produktit”.


ISO 14001 / UNI EN ISO 14001:2015
Abramo Customer Care

ISO 14001 / UNI EN ISO 14001:2015


ISO 9001 / UNI EN ISO 9001:2015
Abramo Customer Care

ISO 9001 / UNI EN ISO 9001:2015


SA 8000:2014
Abramo Customer Care

SA 8000:2014


BS OHSAS 18001:2007
Abramo Customer Care

BS OHSAS 18001:2007


UNI EN 18295-1:2017 / UNI EN 18295-2:2018
Abramo Customer Care

UNI EN 18295-1:2017 / UNI EN 18295-2:2018


UNI CEI ISO / IEC 27001:2017
Abramo Customer Care

UNI CEI ISO / IEC 27001:2017


Politika për zinxhirin e kujdestarisë FSC
Abramo Printim & Logjistika

Politika për zinxhirin e kujdestarisë FSC


SA 8000:2014
Abramo Printim & Logjistika

SA 8000:2008


ISO 9001 / UNI EN ISO 9001:2015
Abramo Printim & Logjistika

ISO 9001 / UNI EN ISO 9001:2015


ISO 14001 / UNI EN ISO 14001:2015
Abramo Printim & Logjistika

ISO 14001 / UNI EN ISO 14001:2015


Zinxhiri i Kujdestarisë së Produkteve me Lëndë Pyjore
Abramo Printim & Logjistika

Zinxhiri i Kujdestarisë së Produkteve me Lëndë Pyjore


UNI CEI ISO / IEC 27001:2017
Abramo Printim & Logjistika

UNI CEI ISO / IEC 27001:2017


ISO 12647-2:2013
Abramo Printim & Logjistika


UNI EN ISO 45001:2018
Abramo Printim & Logjistika

UNI EN ISO 45001:2018

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Cookie policy I cookies sono file di testo, contenenti piccoli quantitativi di informazioni, che vengono memorizzati sul computer o dispositivo mobile dell’utente che visita un sito web. Ad ogni successiva visita, i cookies vengono inviati nuovamente al sito web che li ha originati (cookies di prime parti), o ad un altro sito web (cookie di terze parti) e permettono al sito di riconoscere l’utente (naturalmente in forma anonima). I cookie possono essere installati i direttamente dal proprietario e/o responsabile del sito web (cookie di prima parte) oppure dai responsabili estranei al sito web visitato dall’utente (cookie di terza parte) in questo secondo caso le informazioni relative alla privacy devono ricercarsi direttamente nei siti di terza parte. L’uso di cookies da parte di Abramo Custumer Care spa (di seguito “Abramo”) avviene nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, che consente l’uso di queste tecnologie per determinati scopi legittimi, come la memorizzazione tecnica per il tempo strettamente necessario a trasmettere una comunicazione o a fornire uno specifico servizio richiesto dall’Utente Tipologie di cookie utilizzati sui siti di Abramo Cookies Tecnici I cookies “tecnici” si dividono in cookies di navigazione e cookies di sessione. Essi sono strettamente necessari a garantire la normale navigazione dei siti. • I cookies di sessione si cancellano automaticamente alla fine di ogni navigazione con la chiusura del browser, • i cookies di navigazione hanno una vita più lunga. Sia i cookies di sessione, sia quelli di navigazione sono necessari per navigare all’interno dei siti stessi poiché consentono funzioni essenziali quali per esempio autenticazione, validazione, gestione di una sessione di navigazione. I cookies tecnici sono essenziali e possono essere utilizzati anche in assenza del consenso dell’interessato. Cookies non tecnici Cookies analitici o analytics: questi cookies vengono utilizzati per analizzare statisticamente gli accessi/le visite al sito, e perseguono esclusivamente scopi statistici e non anche di profilazione o di marketing. Essi raccolgono informazioni in forma aggregata, senza la possibilità di risalire alla identificazione del singolo utente. Questa tipologia di cookies (cd. opt out) possono sempre essere disattivati seguendo le procedure fornite dal browser utilizzato. Cookies di profilazione di terze parti Ti informiamo che sui siti di BM vengono installati “Cookies di Terze Parti analitici, di profilazione”. Per questi, fermo restando la possibilità di disabilitarli attraverso le impostazioni del browser come già indicato, ti forniamo il link all’informativa estesa e ai moduli di consenso delle terze parti che installano questi cookies. Cookie analitici di terze parti presenti sui siti di Abramo Cookie tecnici che non richiedono consenso Cookie generato da Informativa estesa Google Analytics https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=it Cookie di terze parti Per i trattamenti di dati personali che, previo suo consenso, società terze note a Abramo potrebbero porre in essere attraverso i cookie, clicchi sui link che seguono per la prestazione o non prestazione del consenso seguendo le relative indicazioni, dopo aver letto le diverse informative: Facebook Attraverso i siti di XXX , Facebook, qualora presti il relativo consenso, potrà trattare i suoi dati personali per consentirle un’esperienza di navigazione arricchita da funzionalità e servizi di social network https://www.facebook.com/policies/cookies/ Linkedin Attraverso i siti di XXXX, Linkedin, qualora presti il relativo consenso, potrà trattare i suoi dati personali per consentirle un’esperienza di navigazione arricchita da funzionalità e servizi di social network http://it.linkedin.com/legal/cookie-policy Google Analytics I siti di XXX hanno attivato le funzioni pubblicitarie di Google Analytics, le funzioni pubblicitarie implementate sono: i rapporti sui dati demografici e sugli interessi di Google Analytics. L’attivazione di queste funzioni pubblicitarie consente a Google Analytics di raccogliere i dati sul traffico tramite i cookie per la pubblicità di Google e gli identificatori anonimi, oltre ai dati raccolti tramite un’implementazione standard di Google Analytics. I siti di BM raccolgono e utilizzano i dati provenienti dalla pubblicità basata sugli interessi di Google o i dati sul pubblico di terze parti (ad es. età, sesso e interessi) di Google Analytics e le funzioni di Google Analytics implementate in base alla pubblicità display (ad es. remarketing, rapporti sui dati demografici e sugli interessi di Google Analytics) solo a fini statistici e di analisi del pubblico. I dati sono raccolti ed aggregati in forma anonima mediante software proprietari o di terze parti (es. Google Analytics). I siti di XXX e fornitori terzi, tra cui Google, utilizzano sia cookie proprietari (come il cookie di Google Analytics) sia cookie di terze parti (come il cookie di DoubleClick) per informare, ottimizzare e pubblicare annunci sulla base delle precedenti visite degli utenti ai siti di XXX. È possibile disattivare Google Analytics per la pubblicità display e personalizzare gli annunci della Rete Display di Google nei seguenti modi: • Utilizzando le Impostazioni annunci: https://www.google.it/settings/ads • Attraverso le componenti attualmente disponibili per la disattivazione di Google Analytics per il Web: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Chiudi