Historia

Nga një aktivitet tipografik, në një shumëkombësh.

1908Origjina - Historia jonë fillon në Itali në fillim të shekullit të njëzetë, pikërisht më 1908, me themelimin e Tipografisë "Popolare", një punëtori e vogël bazuar në traditat dhe artin e kulturës së shkruar. Aktivitetet e para frytdhënëse të Giovanni Abramo, stërgjysh i një familje me sipërmarrës të suksesshëm edhe sot në gjeneratën e katërt, e kanë karakterizuar strukturën e kompanisë si një pikë referimi në tregun e stampimit të disa gazetave dhe revistave të asaj kohe duke qënë me rëndësi të madhe në Kalabri; dhe kjo përfundimisht pohoi rolin e shtypit në realitetin social dhe ekonomik të Catanzaro dhe Kalabri. Ky rol është ruajtur në vitet e mëvonshme duke kërkuar vëmendje të vazhdueshme ndaj nevojave për zhvillim lidhur me shtypin dhe teknologjitë e aplikuara.

1950Kthimi i sipërmarrësve - Kompania ka kaluar gjatë gjithë shekullit të njëzetë duke adoptuar vazhdimisht teknologjitë më të mira në mënyrë që të sigurojë produkte cilësore dhe të kënaqshme te konsumatorët me kërkesa teknike sfiduese. Në mesin e shekullit, me ardhjen e brezit të dytë të sipërmarrësve, tipografia "Popolare" ndryshoi emrin e saj në Abramo Arte Grafike dhe gjatë viteve ka rritur aftësinë për të përmbushur kërkesat për produkte grafike për entitetet publike (mes konsumatorëve të rajonit Calabria, për të cilin është shtypur dhe shpërndarë Buletini zyrtar i rajonit), në sajë të konkurrencës së ofertave e cilësisë së produkteve dhe pajisjeve për shërbimet e stampimit. Ky zhvillim shënoi kalimin nga një realitet artizanal në një biznes të vogël.

1980Suksesi i shërbimeve të integruara - Rinovimi i vazhdueshëm dhe kërkimi për cilësi më të lartë, kanë lejuar hyrjen e klientëve të rëndësishëm: në fund të viteve '80 ", Instituti prestigjoz i Enciklopedisë italiane Treccani filloi të përdorë Abramo Graphics për shtypjen e vëllimeve të tij. Njëkohësisht, furnizimi i produkteve të stampuara komerciale dhe cilësia e lartë u pasuruan, gjatë kalimit të viteve '90 me ekonominë e re, shërbime logjistike të integruara dhe e-prokurimi, shtypjen, mbulimin dhe shpërndarjen e korrespondencës, shërbime të menaxhimit të dokumentave optike nga marrja paraprakisht e nevojave të klientëve në organizata të mëdha e komplekse. Në këtë kohë, Abramo Graphic ndryshon emrin në Abramo Printim dhe Logjistikë.
1997Rritja në shekullin e fundit - Si pjesë e proçesit për të krijuar një ofertë të shërbimeve të integruara, u përshtat në vitin 1997 lindja e Abramo Customer Care SpA, e cila ka qënë në një kohë të shkurtër një kompani udhëheqëse në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar për furnizimin e shërbimeve të integruara BPO (Reduktimi i Proçeseve të Biznesit) e specializuar në aktivitetet e para frontline(zyrë teknike, tregtare, administrative) dhe back office.
Në vitet që do të vijnë, Abramo Customer Care S.p.A. do të hapë degë të reja në Calabria, Lazio, Siçili.

2009Internacionalizimi - Me përvojën e 12 viteve në menaxhimin e qendrave të kontaktit dhe suksesit për arsye të organizimit, proçeseve dhe teknologjive të reja të zhvilluara për të përmbushur kërkesat e konsumatorëve, në vitin 2009 Abramo arrin në Tiranë, Shqipëri, duke hapur Albacall. Pesë vjet pas suksesit, Grupi Abramo investon sërish jashtë vendit, me qëllim për të zgjeruar kapacitetet multimarket dhe shërbimin shumëgjuhësor, dhe qasjet në treg me logjikën e segmentimit. Në vitin 2014 prezantohet në Berlin si Abramo Deutschland dhe në vitin 2015 në Sao Paulo, si Abramo do Brasil. Grupi Abramo qëndron i fortë në nivel ndërkombëtar dhe përforcon vizionin e tij të një kompanie globale.
2016E tashmja dhe e ardhmja - Me kalimin e viteve, në sajë të zgjerimit të vazhdueshëm deri në shtatëdhjetë mijë metra katror të sipërfaqes të mbuluar në ditët e sotme, rritjes në specializimin e shërbimeve të ofruara dhe zgjerimit të eksperiencës, ne u bëmë një ndër lojtarët kryesor në tregun e zgjidhjeve të integruara dhe një lojtar lider në tregun ndërkombëtar të qendrave të kontaktit. Sot, ne paraqesim veten si konsulentë BPO në kredi - menaxhim, në bazë të njohurive të thella të fituara në seksione të ndryshme të tregut. Ne shohim te e ardhmja, nepermjet institutit “Abramo Solution Foundry” i cili ka si qëllim kërkimin dhe inovacionin e teknologjive të inteligjencës, zhvillimin e produkteve të tilla si CRM social dhe menaxhimi i forcës së punës dhe duke parashikuar sfidat e së ardhmes të tregut global.

Galeria

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Cookie policy I cookies sono file di testo, contenenti piccoli quantitativi di informazioni, che vengono memorizzati sul computer o dispositivo mobile dell’utente che visita un sito web. Ad ogni successiva visita, i cookies vengono inviati nuovamente al sito web che li ha originati (cookies di prime parti), o ad un altro sito web (cookie di terze parti) e permettono al sito di riconoscere l’utente (naturalmente in forma anonima). I cookie possono essere installati i direttamente dal proprietario e/o responsabile del sito web (cookie di prima parte) oppure dai responsabili estranei al sito web visitato dall’utente (cookie di terza parte) in questo secondo caso le informazioni relative alla privacy devono ricercarsi direttamente nei siti di terza parte. L’uso di cookies da parte di Abramo Custumer Care spa (di seguito “Abramo”) avviene nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, che consente l’uso di queste tecnologie per determinati scopi legittimi, come la memorizzazione tecnica per il tempo strettamente necessario a trasmettere una comunicazione o a fornire uno specifico servizio richiesto dall’Utente Tipologie di cookie utilizzati sui siti di Abramo Cookies Tecnici I cookies “tecnici” si dividono in cookies di navigazione e cookies di sessione. Essi sono strettamente necessari a garantire la normale navigazione dei siti. • I cookies di sessione si cancellano automaticamente alla fine di ogni navigazione con la chiusura del browser, • i cookies di navigazione hanno una vita più lunga. Sia i cookies di sessione, sia quelli di navigazione sono necessari per navigare all’interno dei siti stessi poiché consentono funzioni essenziali quali per esempio autenticazione, validazione, gestione di una sessione di navigazione. I cookies tecnici sono essenziali e possono essere utilizzati anche in assenza del consenso dell’interessato. Cookies non tecnici Cookies analitici o analytics: questi cookies vengono utilizzati per analizzare statisticamente gli accessi/le visite al sito, e perseguono esclusivamente scopi statistici e non anche di profilazione o di marketing. Essi raccolgono informazioni in forma aggregata, senza la possibilità di risalire alla identificazione del singolo utente. Questa tipologia di cookies (cd. opt out) possono sempre essere disattivati seguendo le procedure fornite dal browser utilizzato. Cookies di profilazione di terze parti Ti informiamo che sui siti di BM vengono installati “Cookies di Terze Parti analitici, di profilazione”. Per questi, fermo restando la possibilità di disabilitarli attraverso le impostazioni del browser come già indicato, ti forniamo il link all’informativa estesa e ai moduli di consenso delle terze parti che installano questi cookies. Cookie analitici di terze parti presenti sui siti di Abramo Cookie tecnici che non richiedono consenso Cookie generato da Informativa estesa Google Analytics https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=it Cookie di terze parti Per i trattamenti di dati personali che, previo suo consenso, società terze note a Abramo potrebbero porre in essere attraverso i cookie, clicchi sui link che seguono per la prestazione o non prestazione del consenso seguendo le relative indicazioni, dopo aver letto le diverse informative: Facebook Attraverso i siti di XXX , Facebook, qualora presti il relativo consenso, potrà trattare i suoi dati personali per consentirle un’esperienza di navigazione arricchita da funzionalità e servizi di social network https://www.facebook.com/policies/cookies/ Linkedin Attraverso i siti di XXXX, Linkedin, qualora presti il relativo consenso, potrà trattare i suoi dati personali per consentirle un’esperienza di navigazione arricchita da funzionalità e servizi di social network http://it.linkedin.com/legal/cookie-policy Google Analytics I siti di XXX hanno attivato le funzioni pubblicitarie di Google Analytics, le funzioni pubblicitarie implementate sono: i rapporti sui dati demografici e sugli interessi di Google Analytics. L’attivazione di queste funzioni pubblicitarie consente a Google Analytics di raccogliere i dati sul traffico tramite i cookie per la pubblicità di Google e gli identificatori anonimi, oltre ai dati raccolti tramite un’implementazione standard di Google Analytics. I siti di BM raccolgono e utilizzano i dati provenienti dalla pubblicità basata sugli interessi di Google o i dati sul pubblico di terze parti (ad es. età, sesso e interessi) di Google Analytics e le funzioni di Google Analytics implementate in base alla pubblicità display (ad es. remarketing, rapporti sui dati demografici e sugli interessi di Google Analytics) solo a fini statistici e di analisi del pubblico. I dati sono raccolti ed aggregati in forma anonima mediante software proprietari o di terze parti (es. Google Analytics). I siti di XXX e fornitori terzi, tra cui Google, utilizzano sia cookie proprietari (come il cookie di Google Analytics) sia cookie di terze parti (come il cookie di DoubleClick) per informare, ottimizzare e pubblicare annunci sulla base delle precedenti visite degli utenti ai siti di XXX. È possibile disattivare Google Analytics per la pubblicità display e personalizzare gli annunci della Rete Display di Google nei seguenti modi: • Utilizzando le Impostazioni annunci: https://www.google.it/settings/ads • Attraverso le componenti attualmente disponibili per la disattivazione di Google Analytics per il Web: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Chiudi