Suporti në marketing dhe shitje

Përveç ofertës së shërbimeve të kujdesit ndaj klientit, Abramo vë në dispozicion për partnerët e saj eksperiencën ndërkombëtarë dhe multi-sektoriale për një gamë të zgjidhjeve të integruara. Mbështetja teknologjike e inteligjencës sonë na lejon të menaxhojmë më mirë kanalin e ri të rrjetit social, duke gjeneruar udhëheqjen dhe optimizuar shitjen.

Jemi partner global të biznesit të aktorëve të mëdhenj të afirmuar në tregjet ndërkombëtare, dhe në të njëjtën kohë, ne mbështesim kompanitë e vogla që duken në një sektor të ri tregëtar ose industrial: pasurojmë përvojën tonë dhe e rrisim nëpërmjet zgjerimit të teknologjisë, duke ruajtur dhe rifituar aksionet e tregut.


Young businesswoman

Sondazhe & Shitjet

Sondazhet janë themeli i çdo fushate të marketingut zhvilluar dhe përshtatur sipas nevojave të klientit. Realizojmë fushata të reklamimit mbi klientët me prespektivë dhe klientët besnikë, ose shitjen nëpërmjet telefonit(telesales) për të zgjeruar bazën e konsumatorëve. Në funksion të klientit, shërbimet Telesales mund të rriten dhe të integrohen përmes monitorimit dhe raportimit të performancës së duhur.

Përveç të tjerash, është e mundur rritja e efektivitetit të shërbimeve të pasura Telemarketing, për shembull, me aktivitete plotësuese të koordinimit dhe skedulimit të njësive tregtare duke operuar ngushtë me klientin.

Fushatat të cilat kanë si shënjestër shitjen për konsumatorët e ardhshëm, janë krijuar përmes të gjitha kanaleve të disponueshme dhe në mënyrë të teleselling përbrenda/jashtë, cross-selling dhe up-selling.

Në ambientin e Front Office, përsa i përket asistencës teknike dhe tregtare, këto aktivitete kanë si qëllim përmirësimin e eksperiencës së konsumit të klientëve fundor. Shërbimi ndaj suportit të klientit është i integruar në mënyrë të përkryer me shitjen (angazhimi proaktiv) si në mënyrë reaktive ashtu edhe atë proaktive.


Aktivitetet e mirëmbajtjes dhe rikuperimit të konsumatorëve

Shërbimet e mbajtjes së klientëve dhe besnikëria e konsumatorit janë drejtuar ndaj atyre kompanive që e kanë të nevojshme mbajtjen dhe konsolidimin e klientëve të tyre, si dhe stimulimin e "klientëve pasive". Abramo ofron vitet e përvojës së tij në menaxhimin e programeve të besueshmërisë të fituara me partnerët kryesorë në tregjet e tyre përkatëse. Falë gamës së gjerë të shërbimeve që ne menaxhojnë, ofrojmë veten si një partner i integruar në mbështetje të menaxhimit "të plotë" të aktiviteteve të besnikërisë: nga shërbimi i klientit inbound/outbound/backoffice deri te menaxhimi i logjistikës dhe depove.

team_support_care


Marketingu dixhital

I japim rëndësi të madhe shërbimeve marketing realizuar përmes kanaleve të rrjeteve sociale. Falë intuitës së Presidentit aktual të grupit, investimi në kërkime teknologjike në këtë drejtim ka lejuar Abramo të dallojë në tregun e zgjidhjeve dixhitale për origjinalitetin dhe efektivitetin e tyre në rezultat.

Aktivitetet në lidhje me këto shërbime janë menaxhuar me klientët nëpërmjet rrjeteve sociale brënda CRM; gjenerata lider;mediat analitike sociale. Proçeset janë të organizuara me eksperiencë dhe të reduktuar nëpërmjet motorëve semantike, të cilat garantojnë punën, në aspektin e kohë-përgjigjes dhe normë-përgjigjes, më të larta se norma.


Kontakti komercial

Vincenzo Dallara, drejtor i zhvillimeve tregtare dhe te biznesit, person i referencës për shërbimet multikanal të kujdesit të konsumatorëve.


“I thjeshtëzojmë rrugët me rrezik, propozojmë ide të reja, përditësojmë partnerët tanë rreth teknologjive më të fundit, komunikojmë shpesh dhe me efikasitet duke konsoliduar besimin, në mënyrë që së bashku të mund të reagojmë shpejt për të papriturat.”
Klienti: Alitalia
Transporti ajror

Perfeksionon nivelin e bisedës për të nxitur blerjen. Kjo domosdoshmëri e Alitalia, e cila me suportin e Abramo përfiton nga shërbimi ndaj klientit për të rritur volumin e shitjeve të biletave në të gjithë botën.


Lider në telefoni
Telekomunikacion

Si të zhvillojmë kënaqësinë e konsumatorit nëpërmjet shitjeve përfituese. Mbajtjen e pajisjeve dhe rritjen e të ardhurave nëpërmjet kthimit në investim.

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Cookie policy I cookies sono file di testo, contenenti piccoli quantitativi di informazioni, che vengono memorizzati sul computer o dispositivo mobile dell’utente che visita un sito web. Ad ogni successiva visita, i cookies vengono inviati nuovamente al sito web che li ha originati (cookies di prime parti), o ad un altro sito web (cookie di terze parti) e permettono al sito di riconoscere l’utente (naturalmente in forma anonima). I cookie possono essere installati i direttamente dal proprietario e/o responsabile del sito web (cookie di prima parte) oppure dai responsabili estranei al sito web visitato dall’utente (cookie di terza parte) in questo secondo caso le informazioni relative alla privacy devono ricercarsi direttamente nei siti di terza parte. L’uso di cookies da parte di Abramo Custumer Care spa (di seguito “Abramo”) avviene nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, che consente l’uso di queste tecnologie per determinati scopi legittimi, come la memorizzazione tecnica per il tempo strettamente necessario a trasmettere una comunicazione o a fornire uno specifico servizio richiesto dall’Utente Tipologie di cookie utilizzati sui siti di Abramo Cookies Tecnici I cookies “tecnici” si dividono in cookies di navigazione e cookies di sessione. Essi sono strettamente necessari a garantire la normale navigazione dei siti. • I cookies di sessione si cancellano automaticamente alla fine di ogni navigazione con la chiusura del browser, • i cookies di navigazione hanno una vita più lunga. Sia i cookies di sessione, sia quelli di navigazione sono necessari per navigare all’interno dei siti stessi poiché consentono funzioni essenziali quali per esempio autenticazione, validazione, gestione di una sessione di navigazione. I cookies tecnici sono essenziali e possono essere utilizzati anche in assenza del consenso dell’interessato. Cookies non tecnici Cookies analitici o analytics: questi cookies vengono utilizzati per analizzare statisticamente gli accessi/le visite al sito, e perseguono esclusivamente scopi statistici e non anche di profilazione o di marketing. Essi raccolgono informazioni in forma aggregata, senza la possibilità di risalire alla identificazione del singolo utente. Questa tipologia di cookies (cd. opt out) possono sempre essere disattivati seguendo le procedure fornite dal browser utilizzato. Cookies di profilazione di terze parti Ti informiamo che sui siti di BM vengono installati “Cookies di Terze Parti analitici, di profilazione”. Per questi, fermo restando la possibilità di disabilitarli attraverso le impostazioni del browser come già indicato, ti forniamo il link all’informativa estesa e ai moduli di consenso delle terze parti che installano questi cookies. Cookie analitici di terze parti presenti sui siti di Abramo Cookie tecnici che non richiedono consenso Cookie generato da Informativa estesa Google Analytics https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=it Cookie di terze parti Per i trattamenti di dati personali che, previo suo consenso, società terze note a Abramo potrebbero porre in essere attraverso i cookie, clicchi sui link che seguono per la prestazione o non prestazione del consenso seguendo le relative indicazioni, dopo aver letto le diverse informative: Facebook Attraverso i siti di XXX , Facebook, qualora presti il relativo consenso, potrà trattare i suoi dati personali per consentirle un’esperienza di navigazione arricchita da funzionalità e servizi di social network https://www.facebook.com/policies/cookies/ Linkedin Attraverso i siti di XXXX, Linkedin, qualora presti il relativo consenso, potrà trattare i suoi dati personali per consentirle un’esperienza di navigazione arricchita da funzionalità e servizi di social network http://it.linkedin.com/legal/cookie-policy Google Analytics I siti di XXX hanno attivato le funzioni pubblicitarie di Google Analytics, le funzioni pubblicitarie implementate sono: i rapporti sui dati demografici e sugli interessi di Google Analytics. L’attivazione di queste funzioni pubblicitarie consente a Google Analytics di raccogliere i dati sul traffico tramite i cookie per la pubblicità di Google e gli identificatori anonimi, oltre ai dati raccolti tramite un’implementazione standard di Google Analytics. I siti di BM raccolgono e utilizzano i dati provenienti dalla pubblicità basata sugli interessi di Google o i dati sul pubblico di terze parti (ad es. età, sesso e interessi) di Google Analytics e le funzioni di Google Analytics implementate in base alla pubblicità display (ad es. remarketing, rapporti sui dati demografici e sugli interessi di Google Analytics) solo a fini statistici e di analisi del pubblico. I dati sono raccolti ed aggregati in forma anonima mediante software proprietari o di terze parti (es. Google Analytics). I siti di XXX e fornitori terzi, tra cui Google, utilizzano sia cookie proprietari (come il cookie di Google Analytics) sia cookie di terze parti (come il cookie di DoubleClick) per informare, ottimizzare e pubblicare annunci sulla base delle precedenti visite degli utenti ai siti di XXX. È possibile disattivare Google Analytics per la pubblicità display e personalizzare gli annunci della Rete Display di Google nei seguenti modi: • Utilizzando le Impostazioni annunci: https://www.google.it/settings/ads • Attraverso le componenti attualmente disponibili per la disattivazione di Google Analytics per il Web: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Chiudi