Shërbimi i kujdesit ndaj klientit

Ofrojmë shërbime të kujdesit ndaj klientit me shkallë të lartë të kompleksitetit nëpërmjet kanaleve front office, back office, asistencë komerciale dhe teknike, menaxhimi i ankesave. Midis Evropës dhe Amerikës së Jugut janë të angazhuar 7000 Agjentë, me profesionalizëm të lartë bazuar në më shumë se 20 gjuhë.


bussines_support

Front Office

Suporti i klientit: Aktivitet i cili ka për qëllim zgjerimin, përmirësimin e përvojës së klientit dhe rritjen e eksperiencës së konsumimit të shërbimeve/produkteve të blera. Proçeset janë të dizenjuara dhe të optimizuara bazuar në nevojat e konsumatorit. Aktivitete të tilla kompletohen si duke matur nivelin e shkallës së kënaqësisë së klientit nga fushatat e marketingut përkatëse ashtu edhe nëpërmjet reklamave në lidhje me ofertat e mëtejshme të konsumatorëve.

Qendrat e kontaktit: Evolucioni i qëndrave të kontaktit që integron funksionalitet e telekomunikacionit me sistemet e informacionit (postë, faks, e-mail, web, SMS, rrjetet sociale) duke siguruar shërbim 7/7- 24/24 me operatorë me shumë aftësi.

Help Desk teknikë e komercialë: Qëndra e korporatave teleservice. Ndihmojnë në zgjidhjen e problemeve, pyetjeve, shqetësime dhe pasiguri teknike/komerciale përmes menaxhimit të numrit të gjelbër dhe/ose numrave të veçantë.

Shërbimet booking: Bazuar në një platformë të teknologjisë moderne dhe të pasuruar nga kontributi i operatorëve në shumë gjuhë, rezervimi dhe tele shërbimet dallohen për efikasitetin dhe efektivitetin duke vendosur veten në industrinë e mikpritjes si dhe në tregun konkurrues dhe të vështirë për linjat ajrore me kosto të ulët(low cost).


Back Office

Përpunimi i kërkesave administrative, kërkesave teknike, kontraktuale dhe tregtare nga kanalet asinkrone apo gjeneruar nga Front Office: në kontekstin e Back Office, Grupi Abramo është specializuar në shërbimet e kujdesit ndaj klientit nëpërmjet asistencës teknike, komerciale dhe informative.

Përgjigja ndaj klientit arrihet nëpërmjet kanaleve të shumta, nga ato tradicionale (post, telefon, faks) në ato telematike (Internet). Shpesh shërbimet back office rezultojnë të jenë suport për aktivitetet e marketingut. Përveç kësaj, ofrimi i shërbimeve back office është i integruar me menaxhimin dhe kontrollin optimizues të vëllimeve letër të vogla, të mesme dhe të mëdha.

bussines_support

Kontakti komercial

Vincenzo Dallara, drejtor i zhvillimeve tregtare dhe te biznesit, person i referencës për shërbimet multikanal të kujdesit të konsumatorëve.


“Klientët tanë përfitojnë nga përdoruesit e kënaqur, të cilët blejnë dhe paguajnë produktet/shërbimet, dhe shërbejnë si transmetues verbal të brand-it tonë, duke ndihmuar në rritjen e biznesit të tyre”
Klienti lider në telefoninë italiane
Telekomunikacion

One Call Solution si një zgjidhje për krijimin e një marrëdhënie personale me përdoruesit.


Klienti: Roma Capitale
Administrimi publik

Chiamaroma 060606 ka thjeshtuar marrëdhëniet dhe mënyrën e komunikimit të qytetarëve me administratën publike.


Mbështetësi i parë i telefonisë në Itali
Telekomunikacion

Rritja ORC dhe shpengimi si rezultat i një trajnimi në shënjestër të konsulentëve.


Digital care
Telekomunikacion

Në këtë skeme të re globale, Abramo ka kontribuar duke krijuar një nivel të ri të shërbimit të kujdesit ndaj klientit, duke fituar një rol udhëheqës.

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Cookie policy I cookies sono file di testo, contenenti piccoli quantitativi di informazioni, che vengono memorizzati sul computer o dispositivo mobile dell’utente che visita un sito web. Ad ogni successiva visita, i cookies vengono inviati nuovamente al sito web che li ha originati (cookies di prime parti), o ad un altro sito web (cookie di terze parti) e permettono al sito di riconoscere l’utente (naturalmente in forma anonima). I cookie possono essere installati i direttamente dal proprietario e/o responsabile del sito web (cookie di prima parte) oppure dai responsabili estranei al sito web visitato dall’utente (cookie di terza parte) in questo secondo caso le informazioni relative alla privacy devono ricercarsi direttamente nei siti di terza parte. L’uso di cookies da parte di Abramo Custumer Care spa (di seguito “Abramo”) avviene nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, che consente l’uso di queste tecnologie per determinati scopi legittimi, come la memorizzazione tecnica per il tempo strettamente necessario a trasmettere una comunicazione o a fornire uno specifico servizio richiesto dall’Utente Tipologie di cookie utilizzati sui siti di Abramo Cookies Tecnici I cookies “tecnici” si dividono in cookies di navigazione e cookies di sessione. Essi sono strettamente necessari a garantire la normale navigazione dei siti. • I cookies di sessione si cancellano automaticamente alla fine di ogni navigazione con la chiusura del browser, • i cookies di navigazione hanno una vita più lunga. Sia i cookies di sessione, sia quelli di navigazione sono necessari per navigare all’interno dei siti stessi poiché consentono funzioni essenziali quali per esempio autenticazione, validazione, gestione di una sessione di navigazione. I cookies tecnici sono essenziali e possono essere utilizzati anche in assenza del consenso dell’interessato. Cookies non tecnici Cookies analitici o analytics: questi cookies vengono utilizzati per analizzare statisticamente gli accessi/le visite al sito, e perseguono esclusivamente scopi statistici e non anche di profilazione o di marketing. Essi raccolgono informazioni in forma aggregata, senza la possibilità di risalire alla identificazione del singolo utente. Questa tipologia di cookies (cd. opt out) possono sempre essere disattivati seguendo le procedure fornite dal browser utilizzato. Cookies di profilazione di terze parti Ti informiamo che sui siti di BM vengono installati “Cookies di Terze Parti analitici, di profilazione”. Per questi, fermo restando la possibilità di disabilitarli attraverso le impostazioni del browser come già indicato, ti forniamo il link all’informativa estesa e ai moduli di consenso delle terze parti che installano questi cookies. Cookie analitici di terze parti presenti sui siti di Abramo Cookie tecnici che non richiedono consenso Cookie generato da Informativa estesa Google Analytics https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=it Cookie di terze parti Per i trattamenti di dati personali che, previo suo consenso, società terze note a Abramo potrebbero porre in essere attraverso i cookie, clicchi sui link che seguono per la prestazione o non prestazione del consenso seguendo le relative indicazioni, dopo aver letto le diverse informative: Facebook Attraverso i siti di XXX , Facebook, qualora presti il relativo consenso, potrà trattare i suoi dati personali per consentirle un’esperienza di navigazione arricchita da funzionalità e servizi di social network https://www.facebook.com/policies/cookies/ Linkedin Attraverso i siti di XXXX, Linkedin, qualora presti il relativo consenso, potrà trattare i suoi dati personali per consentirle un’esperienza di navigazione arricchita da funzionalità e servizi di social network http://it.linkedin.com/legal/cookie-policy Google Analytics I siti di XXX hanno attivato le funzioni pubblicitarie di Google Analytics, le funzioni pubblicitarie implementate sono: i rapporti sui dati demografici e sugli interessi di Google Analytics. L’attivazione di queste funzioni pubblicitarie consente a Google Analytics di raccogliere i dati sul traffico tramite i cookie per la pubblicità di Google e gli identificatori anonimi, oltre ai dati raccolti tramite un’implementazione standard di Google Analytics. I siti di BM raccolgono e utilizzano i dati provenienti dalla pubblicità basata sugli interessi di Google o i dati sul pubblico di terze parti (ad es. età, sesso e interessi) di Google Analytics e le funzioni di Google Analytics implementate in base alla pubblicità display (ad es. remarketing, rapporti sui dati demografici e sugli interessi di Google Analytics) solo a fini statistici e di analisi del pubblico. I dati sono raccolti ed aggregati in forma anonima mediante software proprietari o di terze parti (es. Google Analytics). I siti di XXX e fornitori terzi, tra cui Google, utilizzano sia cookie proprietari (come il cookie di Google Analytics) sia cookie di terze parti (come il cookie di DoubleClick) per informare, ottimizzare e pubblicare annunci sulla base delle precedenti visite degli utenti ai siti di XXX. È possibile disattivare Google Analytics per la pubblicità display e personalizzare gli annunci della Rete Display di Google nei seguenti modi: • Utilizzando le Impostazioni annunci: https://www.google.it/settings/ads • Attraverso le componenti attualmente disponibili per la disattivazione di Google Analytics per il Web: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Chiudi