Shërbimi i kujdesit ndaj klientit

Ofrojmë shërbime të kujdesit ndaj klientit me shkallë të lartë të kompleksitetit nëpërmjet kanaleve front office, back office, asistencë komerciale dhe teknike, menaxhimi i ankesave. Midis Evropës dhe Amerikës së Jugut janë të angazhuar 7000 Agjentë, me profesionalizëm të lartë bazuar në më shumë se 20 gjuhë.


bussines_support

Front Office

Suporti i klientit: Aktivitet i cili ka për qëllim zgjerimin, përmirësimin e përvojës së klientit dhe rritjen e eksperiencës së konsumimit të shërbimeve/produkteve të blera. Proçeset janë të dizenjuara dhe të optimizuara bazuar në nevojat e konsumatorit. Aktivitete të tilla kompletohen si duke matur nivelin e shkallës së kënaqësisë së klientit nga fushatat e marketingut përkatëse ashtu edhe nëpërmjet reklamave në lidhje me ofertat e mëtejshme të konsumatorëve.

Qendrat e kontaktit: Evolucioni i qëndrave të kontaktit që integron funksionalitet e telekomunikacionit me sistemet e informacionit (postë, faks, e-mail, web, SMS, rrjetet sociale) duke siguruar shërbim 7/7- 24/24 me operatorë me shumë aftësi.

Help Desk teknikë e komercialë: Qëndra e korporatave teleservice. Ndihmojnë në zgjidhjen e problemeve, pyetjeve, shqetësime dhe pasiguri teknike/komerciale përmes menaxhimit të numrit të gjelbër dhe/ose numrave të veçantë.

Shërbimet booking: Bazuar në një platformë të teknologjisë moderne dhe të pasuruar nga kontributi i operatorëve në shumë gjuhë, rezervimi dhe tele shërbimet dallohen për efikasitetin dhe efektivitetin duke vendosur veten në industrinë e mikpritjes si dhe në tregun konkurrues dhe të vështirë për linjat ajrore me kosto të ulët(low cost).


Back Office

Përpunimi i kërkesave administrative, kërkesave teknike, kontraktuale dhe tregtare nga kanalet asinkrone apo gjeneruar nga Front Office: në kontekstin e Back Office, Grupi Abramo është specializuar në shërbimet e kujdesit ndaj klientit nëpërmjet asistencës teknike, komerciale dhe informative.

Përgjigja ndaj klientit arrihet nëpërmjet kanaleve të shumta, nga ato tradicionale (post, telefon, faks) në ato telematike (Internet). Shpesh shërbimet back office rezultojnë të jenë suport për aktivitetet e marketingut. Përveç kësaj, ofrimi i shërbimeve back office është i integruar me menaxhimin dhe kontrollin optimizues të vëllimeve letër të vogla, të mesme dhe të mëdha.

bussines_support

“Klientët tanë përfitojnë nga përdoruesit e kënaqur, të cilët blejnë dhe paguajnë produktet/shërbimet, dhe shërbejnë si transmetues verbal të brand-it tonë, duke ndihmuar në rritjen e biznesit të tyre”
Klienti lider në telefoninë italiane
Telekomunikacion

One Call Solution si një zgjidhje për krijimin e një marrëdhënie personale me përdoruesit.


Klienti: Roma Capitale
Administrimi publik

Chiamaroma 060606 ka thjeshtuar marrëdhëniet dhe mënyrën e komunikimit të qytetarëve me administratën publike.


Mbështetësi i parë i telefonisë në Itali
Telekomunikacion

Rritja ORC dhe shpengimi si rezultat i një trajnimi në shënjestër të konsulentëve.


Digital care
Telekomunikacion

Në këtë skeme të re globale, Abramo ka kontribuar duke krijuar një nivel të ri të shërbimit të kujdesit ndaj klientit, duke fituar një rol udhëheqës.