Kompania

S
truktura organizative është e orientuar drejt ndarjes së një vizioni dhe strategjie të përbashkët. Stafi i korporatës koordinon aktivitetet e përqëndruara në grup, njësitë e biznesit mbajnë përgjegjësi operacionale në aktivitetet e prodhimit dhe të ofrimit të shërbimit. Një model i tillë na mundëson të bazojmë forcën tonë konkuruese në kulturën, vlerat dhe strategjitë e përbashkëta, duke mbajtur lart nivelin e fleksibilitetit operues për t`u përqëndruar në nevojat e klientëve tanë.
Në veçanti, përqëndrimi në koordinim na lejon ofrimin e produkteve dhe shërbimeve në integrimin e plotë. Njëkohësisht, decentralizimi i përgjegjësive operative garanton fleksibilitet organizativ, thjeshtësi në implementim dhe efektivitetit në prodhimin dhe ofrimin e shërbimeve.

Abramo Holding S.p.A. është kompania që zotëron, drejton dhe koordinon filialet e mëposhtme:

Abramo Customer Care S.p.A. është kompania që zotëron, drejton dhe koordinon filialet e mëposhtme:

Abramo nel mondo

Qeverisja

Giovanni Abramo

Presidenti i Grupit Abramo

Fabio Barone Focarelli

CFO i Grupit Abramo

Andrea Abramo

CEO i Abramo Printim & Logjistika

Antonio Abramo

CEO i Abramo Customer Care


Vlerat tona

Klienti në qendër

I japim prioritet gjithmonë klientit duke i shërbyer në mënyrë të thjeshtë dhe profesionale. Klientët tanë na përshkruajnë ne si kompetent, të disponueshëm dhe partnerë aktivë.

Diversitet dhe kulturë e të punuarit në harmoni

Jemi një staf i zgjeruar ndërkombëtar dhe krijojmë një diversitet të vlerave. Shumë vizione përshtaten drejt një qëllimi të përbashkët, partneritet me klientët tanë.

Rritje personale dhe të mësuarit

Kemi ambicie për t`u përmirësuar vazhdimisht. Jemi në kërkim të fuqizimit të burimeve nëpërmjet target-imit të sesioneve të trajnimit dhe reagimeve të vazhdueshme, me qëllim përhapjen e kulturës së besimit dhe përgjegjësisë.

Ndryshimet dhe inovacioni

Ne shohim përpara për të ardhmen. Shohim ndryshimin si një mundësi për zhvillimin e individit dhe grupit.


Sistemi i Inteligjencës së Biznesit

abramo-services
“Klientët tanë operojnë në sektorë konkurrues, në varësi të luhatjeve të vazhdueshme të tregut. Ne përballojmë përkrah tyre sfidat e përditshme dhe ndërtojmë së bashku me ta biznesin e së ardhmes.”

Partnerët tanë kryesorë

Alitalia
Poste Mobile
Prime Secure
Sky
Blue Tree Hotels
Enel
Itaù
Banca Intesa Sanpaolo
BPER
Treccani
Gas Natural
Rai
Wind
Consip
PosteItaliane
Kabel Deutschland
RatePay
ENI
TIM
2iReteGas
ConTe
Roma Capitale
Armosia
Soris
Mercedes Benz
Fashion for Home
Postel
Readly
Springlane
The Kase
Zalando
Engie
Conad
Trony
Auchan

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Cookie policy I cookies sono file di testo, contenenti piccoli quantitativi di informazioni, che vengono memorizzati sul computer o dispositivo mobile dell’utente che visita un sito web. Ad ogni successiva visita, i cookies vengono inviati nuovamente al sito web che li ha originati (cookies di prime parti), o ad un altro sito web (cookie di terze parti) e permettono al sito di riconoscere l’utente (naturalmente in forma anonima). I cookie possono essere installati i direttamente dal proprietario e/o responsabile del sito web (cookie di prima parte) oppure dai responsabili estranei al sito web visitato dall’utente (cookie di terza parte) in questo secondo caso le informazioni relative alla privacy devono ricercarsi direttamente nei siti di terza parte. L’uso di cookies da parte di Abramo Custumer Care spa (di seguito “Abramo”) avviene nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, che consente l’uso di queste tecnologie per determinati scopi legittimi, come la memorizzazione tecnica per il tempo strettamente necessario a trasmettere una comunicazione o a fornire uno specifico servizio richiesto dall’Utente Tipologie di cookie utilizzati sui siti di Abramo Cookies Tecnici I cookies “tecnici” si dividono in cookies di navigazione e cookies di sessione. Essi sono strettamente necessari a garantire la normale navigazione dei siti. • I cookies di sessione si cancellano automaticamente alla fine di ogni navigazione con la chiusura del browser, • i cookies di navigazione hanno una vita più lunga. Sia i cookies di sessione, sia quelli di navigazione sono necessari per navigare all’interno dei siti stessi poiché consentono funzioni essenziali quali per esempio autenticazione, validazione, gestione di una sessione di navigazione. I cookies tecnici sono essenziali e possono essere utilizzati anche in assenza del consenso dell’interessato. Cookies non tecnici Cookies analitici o analytics: questi cookies vengono utilizzati per analizzare statisticamente gli accessi/le visite al sito, e perseguono esclusivamente scopi statistici e non anche di profilazione o di marketing. Essi raccolgono informazioni in forma aggregata, senza la possibilità di risalire alla identificazione del singolo utente. Questa tipologia di cookies (cd. opt out) possono sempre essere disattivati seguendo le procedure fornite dal browser utilizzato. Cookies di profilazione di terze parti Ti informiamo che sui siti di BM vengono installati “Cookies di Terze Parti analitici, di profilazione”. Per questi, fermo restando la possibilità di disabilitarli attraverso le impostazioni del browser come già indicato, ti forniamo il link all’informativa estesa e ai moduli di consenso delle terze parti che installano questi cookies. Cookie analitici di terze parti presenti sui siti di Abramo Cookie tecnici che non richiedono consenso Cookie generato da Informativa estesa Google Analytics https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=it Cookie di terze parti Per i trattamenti di dati personali che, previo suo consenso, società terze note a Abramo potrebbero porre in essere attraverso i cookie, clicchi sui link che seguono per la prestazione o non prestazione del consenso seguendo le relative indicazioni, dopo aver letto le diverse informative: Facebook Attraverso i siti di XXX , Facebook, qualora presti il relativo consenso, potrà trattare i suoi dati personali per consentirle un’esperienza di navigazione arricchita da funzionalità e servizi di social network https://www.facebook.com/policies/cookies/ Linkedin Attraverso i siti di XXXX, Linkedin, qualora presti il relativo consenso, potrà trattare i suoi dati personali per consentirle un’esperienza di navigazione arricchita da funzionalità e servizi di social network http://it.linkedin.com/legal/cookie-policy Google Analytics I siti di XXX hanno attivato le funzioni pubblicitarie di Google Analytics, le funzioni pubblicitarie implementate sono: i rapporti sui dati demografici e sugli interessi di Google Analytics. L’attivazione di queste funzioni pubblicitarie consente a Google Analytics di raccogliere i dati sul traffico tramite i cookie per la pubblicità di Google e gli identificatori anonimi, oltre ai dati raccolti tramite un’implementazione standard di Google Analytics. I siti di BM raccolgono e utilizzano i dati provenienti dalla pubblicità basata sugli interessi di Google o i dati sul pubblico di terze parti (ad es. età, sesso e interessi) di Google Analytics e le funzioni di Google Analytics implementate in base alla pubblicità display (ad es. remarketing, rapporti sui dati demografici e sugli interessi di Google Analytics) solo a fini statistici e di analisi del pubblico. I dati sono raccolti ed aggregati in forma anonima mediante software proprietari o di terze parti (es. Google Analytics). I siti di XXX e fornitori terzi, tra cui Google, utilizzano sia cookie proprietari (come il cookie di Google Analytics) sia cookie di terze parti (come il cookie di DoubleClick) per informare, ottimizzare e pubblicare annunci sulla base delle precedenti visite degli utenti ai siti di XXX. È possibile disattivare Google Analytics per la pubblicità display e personalizzare gli annunci della Rete Display di Google nei seguenti modi: • Utilizzando le Impostazioni annunci: https://www.google.it/settings/ads • Attraverso le componenti attualmente disponibili per la disattivazione di Google Analytics per il Web: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Chiudi